Ontos

Koordinator I. i II.

Koordinirati primjenu načela zaštite na radu, a posebice:

  • odlučivanje o oblikovnim, tehničkim i/ili organizacijskim aspektima kako bi se nesmetano planirale različite aktivnosti ili faze rada koje se trebaju izvoditi istovremeno ili u slijedu;
  • procjene potrebnog vremena za dovršenje radova ili faza rada uzimajući u obzir plan izvođenja radova i sve aspekte sigurnosti kod izvođenja radova
  • izvođenje odgovarajućih postupaka i radnji kako bi se dosljedno primjenjivala načela zaštite na radu od strane poslodavaca i drugih osoba na gradilištu;
  • izvođenje radova u skladu s planom izvođenja radova
  • izrada potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu.